fredag 26 augusti 2011

Kreationism och primärvalet 2012

Efter att Rick Perry fått frågan från ett barn som pressats av sin mamma att fråga om evolutionsteorin (och av mamman "varför han inte trodde på vetenskap") så har frågan blivit en del av det republikanska primärvalet.

Rick Perry konstaterade att teorin hade vissa hål och att man i Texas lärde ut bådadera - dvs definitionen av kreationism som så att tron på Gud är rationell, och vetenskapsförenlig. Jon Huntsman twittrade emellertid snabbt en respons:

“To be clear I believe in evolution and trust scientists on global warming. Call me crazy.”


Den senaste Gallup-undersökningen om ämnet visar dock att 40% av amerikanerna anser att människan skapades så som människan idag är. 38% anser att Gud ledde evolutionsprocessen, medan 16% anser att evolutionen enbart är strikt vetenskaplig.

Och bland republikanerna är siffran tydlig: bara 8% av republikanerna tror på evolution utan någon gudomlig medverkan.

Frank Newport, redaktör för Gallup, förklarar därför att Huntsmans uttalande kan ge mer politiska problem än Rick Perrys:

“When a candidate like Jon Huntsman comes out and says, "Oh, I believe in evolution" then he’s out of sync with his own party,”


Många andra av de republikanska kandidaterna har förklarat att de tror både på vetenskap och Guds inblandning.

Det råder föga tvekan om att en majoritet av vetenskapsmän - trots evolutionsteorins brister (och alla teorier har förstås brister, vilket inte innebär att hela teorin därmed kan avskaffas) - anammar evolutionsteorin som den bästa beskrivning över mänsklighetens uppkomst. Men det finns också skarpt kritiska vetenskapsmän. Kreationism, likt Intelligent Design, utgår från -oftast protestantiska grupper- som i det första fallet anser att det vi empiriskt kan upptäcka och undersöka i vår värld bäst förklaras inte av evolutionsteorin utan av bibelns skapelseberättelse. Den andra gruppen anser att naturens komplexitet bevisar att en aktiv intelligens måste ha medverkat till världens och mänsklighetens formande eftersom "slumpen" omöjligt hade kunnat "skapa" det som nu existerar.

I USA är såväl kreationism och Intelligent Design vitt utbredda föreställningar varför det också råder en politisk kamp kring dessa teorier mellan dess förespråkare och strikt evolutionistiska vetenskapsmän. Katolska kyrkans position är att Gud skapat världen genom evolutionsteorin. Protestantiska fundamentalister är splittrade: vissa anser också detta, medan andra anser att evolutionsteorin inte är förenlig med den teologiska föresatsen om att Gud i grunden skapade allting gott. Naturens, såväl som den mänskliga naturens brister - är således en konsekvens av det av Gud oberoende syndafallet - men skulle inte kunna vara en konsekvens av Guds skapelseprocess - varför evolutionsteorin för dessa helt enkelt inte håller.

Här i Sverige finns egentligen ingen större samhällsdebatt om ämnet - även om förespråkare av såväl kreationism som Intelligent Design, som skarpa svenska kritiker till dessa existerar. De flesta svenskar lär sig från skolan att tro på något en majoritet av dem därefter inte utforskar eller själva undersöker utan bara tar för givet. Och likt de flesta minoritetsidéer så kan skeptiker till evolutionsteorin i gemen mer om denna teori än vanliga icke-vetenskapsintresserade svenskar som tar evolutionsteorin för givet kan.

De senaste 60 åren har i många avseenden bevisat att stora "vetenskapliga föreställningar" varit felaktiga. Den amerikanska konservatismen är i mångt och mycket en respons på de föreställningar man efter lång granskning inte ansett vara korrekt: kommunismen var från konservativt håll en på teologiska och vetenskapliga grunder ohållbar ideologi. Människan var inte till naturen på det sätt kommunismen ansåg, vilket alltid bevisades av att kommunistiska samhällen i längden alltid blev totalitära - oavsett dess utopiska ideal ofta förespråkad av unga människor med stora förhoppningar och ädla, om än naiva motiv. Och kommunismens ekonomiska teorier var helt enkelt bevisbart icke-fungerande. Att Sovjetunionen också förespråkade "gudlös ateism" där evolutionsteorin blev förklaringen på att Gud inte existerade, ställde heller knappast denna teori i god dager bland amerikanska konservativa.

Den andra teorin var keynesianismen - som hela Europa och stora delar av världen - byggt sin ekonomi på efter andra världskriget, som också är en av de ekonomiska teorier den amerikanska konservatismen inte accepterar och anser i längden inte fungerar.

Skepsis mot kommunismens grundpremisser har inte alltid varit, men är idag politiskt gångbart och knappast särskilt kontroversiellt. Kritik mot keynesianismen betraktades en gång som den yttersta form av extremism, men idag efter en europeisk finanskris och ett gigantiskt amerikanskt stimulanspaket som inte fungerat eller lyckats utföra det som dess i grunden ideologiska teori ansåg, så har de klassiska marknadsekonomiska tänkarnas idéer fått stort politiskt genomslag, vilket märks inte minst i USA där libertarianer och te-party-aktivister idag har inflytande på ett sätt som aldrig förr. Den fråga som därför nu kan ställas är vad detta års valcykel kommer att innebära för politiken kring evolutionsteorin?

I USA finns en utbredd kritik mot denna teori (precis som det finns en debatt om den) på ett sätt som inte finns i Sverige eller i Europa - i synnerhet inte efter att katolska kyrkan, som om man önskat hade kunnat skapa en rejäl europeisk debatt om saken, i princip tagit avstånd från kreationism för att istället anamma evolutionsteorin. USA som emellertid i många avseenden fortfarande är folkligt protestantiskt på sätt som Sverige och stora delar av Europa inte längre är, har dock fortfarande ett starkt stöd för evolutionskritik. Hur detta kommer att gestalta sig framöver återstår att se. Men evolutionsskepticism har aldrig haft lika mycket potential som i detta republikanska primärval.

Själv anser jag att USA:s tidigare president, och Texas fd guvernör George W. Bush gav det bästa svar en kristen politiker utan vetenskaplig utbildning kunnat ge ifråga om saken, när han 2008 sa:

Well, I think you can have both. I think evolution can -- you're getting me way out of my lane here. I'm just a simple president. But it's, I think that God created the Earth, created the world; I think the creation of the world is so mysterious it requires something as large as an almighty, and I don't think it's incompatible with the scientific proof that there is evolution.


Källa: Fox News

Se även tidigare inlägg:

Rick Perry skeptisk till evolutionsteorin 20110818

Rick Perry skeptisk till den globala uppvärmningen 20110818

------------------

"Huckabee girl" och underhållande religionssarkasm 20110605

------------------

Den republikanska Jesus-generationen gör politisk entré 20110807

------------------

Texas har röstat om evolutionsteorin 20090401

Evolution kontra kreationism åter hett samtalsämne 20090122

Amerikaner splittrade gällande evolutionsteorin 20090126

Bush talar om sin bibelsyn 20081209

Religion i USA på tillbakagång
20090309

Politik och de mest ogillade religionerna i USA
20090218

Inga kommentarer: