måndag 12 augusti 2013

Kaliforniens fängelsekris

Kaliforniens fängelser har stora problem - vilket nu senast konkret visat sig genom hungerstrejken bland tusentals fångar i Kalifornien som protesterade mot det lättvindiga bruket av isoleringsceller. Men delstaten har fler problem än så. Här är några exempel:

Överbefolkade fängelser:

Här läxar New York Times i en redaktionsartikel upp Kalifornien för dess dåligt och inhumana fängelsesystem. Man konstaterar att Kaliforniens fängelser under de senaste 25 åren blivit kraftigt överbefolkade, och att Högsta Domstolen 2011 fastslog att överbefolkningen var så så stor att fångarnas hälsa och säkerhet kompromissades på ett sätt Konstitutionen inte tillät, och man beordrade därför delstaten att minska fångantalet till 110 000 (en minskning med tiotusentals fångar till en siffra som fortfarande var 137,5% av fängelsernas kapacitet).

I januari i år hade fångantalet minskat till 120 000 och Kaliforniens guvernör Jerry Brown förklarade att delstatens fångkris nu var över och manade Högsta Domstolen att skjuta på frisläppandet av ytterligare 10 000 fångar. Den 2 augusti gav HD dock avslag till den begäran (till domare Justice Antonin Scalia besvikelse). Kalifornien måste nu släppa ytterligare 10 000 fångar innan årsskiftet - något Kalifornien (i likhet med HD-domare Scalia) anser vara ett hot mot den allmänna säkerheten.

New York Times-redaktionen förklarar dock att problemet i Kalifornien inte består i att fängelserna har för lite utrymme utan att delstaten har alldeles för höga straff för småbrott. Sedan mitten av 1970-talet har fängelsepopulationen i Kalifornien vuxit med 750% pg a lagar grundade på arrogans och rädsla. Kalifornien har också en three-strike-lag (en lag som innebär att om du fälls för ett grovt brott tre gånger, så innebär tredje gången automatiskt ett hårt straff) som är den enda i landet där även lätta brott (som snatteri) bedöms efter three-strike-lagsprincipen - vilket innebär att det i Kalifornien finns absurda exempel på snattare som sitter inburade på livstid.

I Kalifornien har dock befolkningen kommit att bli mindre toleranta mot den här formen av straffsystem, och förra året röstade man igenom Proposition 36 som begränsar bruket av three-strike-lagar mot småbrott (en förändring som även omfattade dem som redan satt fängslade). Tre fjärdedelar som stödde propositionen ansåg nämligen att straffen var för hårda.

Resultatet av lagen har inneburit att 900 fångar släppts ut, och kan komma att resultera i att ytterligare 2500 fångar frisläpps. Dessa fångar är enligt Kaliforniens rehabiliteringsdepartement de med minst risk att återfalla i brott (vilket är lätt att förstå: om du fick livstid för att du snattade choklad och sen får en chans till, lär du inte göra det igen).

Kalifornien har också ändrat lagar som extra fängelsestraff till fångar som på något tekniskt vis missbrukade sin villkorliga frigivning. Men fortfarande kvarstår extremt höga straffsatser för tämligen ringa brott, och man har heller inte åtgärdat problemet med (miss)bruket av isoleringsceller. New York Times-redaktionen föreslår därför två saker Kalifornien bör göra för att inte få Högsta Domstolen på sig igen:

1. Tillsätta en straffkommission för att skapa ett konsekvent och proportionerligt straffsystem. Sådana kommissioner finns redan i 21 delstater samt i Washington D.C och har hjälpt till att få ner överpopulationen i fängelser i te x Virginia och North Carolina genom att satsa fängelseresurserna primärt på våldsbrottslingar. Vilket gör att fängelseutrymmet används effektivt utan att allmänheten försätts i fara.

2. Kalifornien måste göra mer för att hjälpa fångar som frisläpps att återanpassas till samhället. Ofta öppnas bara fängelsedörrarna och fångarna får traska ut utan pengar, utan att någon meddelat deras anhöriga etc. 47% av frisläppta fångar i Kalifornien hamnar i fängelse igen efter ett år. Frisläppta fångar behöver vissa grundläggande saker, som boende, hjälp med drogbehandling och arbete. Att investera i sådant vore väl värt pengarna istället för att behöva investera i nya fängelser.

Inhuman behandling av fångar med psykisk ohälsa:

WatchDog Report har här en artikelserie om den inhumana behandlingen av fångar med psykisk ohälsa i Kaliforniens Fresno County Jail (ett häkte där fångar fängar på rättegång). Fångar med psykiska problem och diagnoser som bipolaritet, schizofreni etc undanhålls sina mediciner vilket gör att de allt högre utsträckning hamnar i psykoser.

Orsaken är att fängelset enligt egen utsago för sex år sedan drastiskt skar ner på psykmediciner för att minska drogmissbruk bland fångar som fejkade psykiska sjukdomar. Kritiker menar dock att man i första hand bara ville skära ner på kostnaderna. De mediciner som nu ibland ges är ofta billiga märken av dålig kvalité med sämre effekt.

Ur ett kostnadsmässigt perspektiv har kostnaderna också ökat på grund av alla fångar som i brist på medicinering måste skickas till statliga psykvårdsinstitutioner - och sedan 2007 har 400 förflyttats på detta sätt. Fångarnas psykiska tillstånd gör också att de ofta inte kan medverka på sina rättegångar, som därför måste skjutas upp vilket leder till ytterligare kostnader för skattebetalarna och rättssystemet.

På senare tid har vissa saker förbättrats och man har börjat skaffat ett speciellt ledarskap för psykisk omvårdnad. Men många problem finns - och ofta har de anhöriga drabbats. En intagen med schizofreni som släpptes efter att under en lång tid undanhållits sin medicinering kunde inte längre ignorera rösterna han hörde och ströp efter frigivandet sin mormor - och är nu åtalad för mord. Familjen säger att sjukdomen gick bortom kontroll när han satt häktad för annat brott och under den tiden inte fick sina mediciner. Här ett inslag om tragedin:En annan aspekt är isoleringsceller för psykiska fångar; madrasserade celler utan något annat än ett litet toaletthål där fångar hålls inlåsta nakna med ytterst lite kommunikation med omvärlden. Läs hela den mycket läsvärda och upprörande artikelserien.

Federal hjälp på väg:

För närvarande planerar Justitieminister Eric Holder att försöka tackla problemen i USA:s fängelser - problem tydligast i Kalifornien - men som finns runtom i USA. Federala åklagare kommer inte längre att kräva långa obligatoriska minimistraff för icke-våldsamma drogmissbrukare. I ett skrivet uttalande Holder ämnar göra sägs:

"Too many Americans go to too many prisons for far too long, and for no good law enforcement reason," Holder planned to tell the American Bar Assn. meeting here, according to an advance text of his remarks. "While the aggressive enforcement of federal criminal statutes remains necessary, we cannot simply prosecute or incarcerate our way to becoming a safer nation."


De som begått drogrelaterade brott ska i högre utsträckning skickas till behandlingshem och i mindre utsträckning till fängelser, enligt den nya lagen. Holder konstaterar också att en ond cirkel av fattigdom, kriminalitet och fängelsevistelser präglar alltför många amerikaner och försvagar alldeles för många bostadsområden. Holder konstaterar också att även många konservativa önskar se reformer för att minska fångantalet.

De som förespråkar reformer hänvisar ofta till New York och Texas som båda tagit steg för att minska straffen för drogrelaterade småbrott - medan utvecklingen gått sakta i delstater som Kalifornien. På federal nivå har processen i Kongressen också gått trögt. Holder förklarar dock i sitt tal att strategin att minska fångantalet har fungerat - och att man bör lära av de delstater där detta gjorts:

"They've attracted overwhelming, bipartisan support in 'red states' as well as 'blue states.' And it's past time for others to take notice."


USA:s fängelsesystem är långtifrån bland de sämsta ur ett globalt perspektiv. Men en nation som USA bör likväl kunna agera mycket bättre, och mycket mer humant mot sina fångar, och skapa system där fångar döms proportionerligt för sina brott (låga straff för småbrott, höga straff för grova våldsbrott) men där alla fångar behandlas humant och medmänskligt. Straffet för brotten ska bestå i frihetsberövandet, inte i ett liv inlåst i psykisk tortyr. Det hade varit önskvärt om Obama tidigare prioriterat reformer som denna högre än te x vapenreformer och ObamaCare. Men att steg nu tas av hans administration är givetvis mycket lovvärt.

Källor: New York Times, BeeWatchDog, Los Angeles Times

Se även tidigare inlägg:

Fångarnas hungerstrejk i Kalifornien fortgår 20130719

Tusentals fångar i Kalifornien hungerstrejkar 20130709

Inga kommentarer: